DATAHANTERING – Motorlampan AB

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt personnummer, mail, adress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig vid bokade besök, ge offert, göra arbetsorder samt skicka fakturor eller gods.

Vi har fått dina personuppgifter från dig och/eller Infotorg, vilket är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss. Vid tillämpning av assistansförsäkring hämtas uppgifterna även från Solid Försäkring. Om finansiering tillämpas hämtas uppgifterna från Resurs Bank eller Dibs.

Om du väljer att inte lämna ut dina uppgifter så frånsäger vi oss ansvaret att leverera beställda varor eller utföra arbeten. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller två år efter din senaste kundkontakt med oss. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen, såvida ej ett pågående arbete eller ekonomisk fordran finns. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår externa ekonomikonsult, vid eventuell utebliven betalning delas uppgifterna även med inkassoföretag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att sälja dina uppgifter, ej heller överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgifts-och dataansvarig är Motorlampan AB, Centrumvägen 95, 834 97 Brunflo Org.nr. 559093-9616. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mail@motorlampan.se eller telefon 063-554 12 29. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.